ГлавнаяСправочник металлопрокатаМарочник сталей и сплавовСталь конструкционная легированная
Справочник металлопроката
Продукция
Склад металлопроката

Сталь конструкционная легированная

10Г2
10Г2
10Х2М
12Г2
12Х2Н4А
12Х2Н4А
12ХН
12ХН
12ХН2
12ХН2
12ХН2А
12ХН2А
12ХН3А
12ХН3А
14Х2ГМР
14Х2ГМР
14Х2Н3МА
14Х2Н3МА
14ХГН
14ХГН
15Г
15Г
15Н2М
15Н2М
15Х
15Х
15ХА
15ХА
15ХГН2ТА
15ХГН2ТА
15ХФ
15ХФ
16Г2
16ХСН
18Х2Н4ВА
18Х2Н4ВА
18Х2Н4МА
18Х2Н4МА
18ХГ
18ХГ
18ХГТ
18ХГТ
19ХГН
19ХГН
20Г
20Г
20Г2
20Н2М
20Н2М
20Х
20Х
20Х2Н4А
20Х2Н4А
20ХГНМ
20ХГНМ
20ХГНР
20ХГНР
20ХГНТР
20ХГНТР
20ХГР
20ХГР
20ХГСА
20ХГСА
20ХМ
20ХМ
20ХН
20ХН
20ХН2М ( 20ХНМ )
20ХН2М
20ХН3А
20ХН3А
20ХН4ФА
20ХН4ФА
20ХНР
20ХНР
20ХФ
25Г
25Г
25Х2Н4МА
25Х2Н4МА
25ХГМ
25ХГМ
25ХГНМТ
25ХГНМТ
25ХГСА
25ХГСА
25ХГТ
25ХГТ
27ХГР
27ХГР
30Г
30Г
30Г2
30Г2
30Х
30Х
30Х3МФ
30Х3МФ
30ХГС
30ХГС
30ХГСА
30ХГСН2А ( 30ХГСНА )
30ХГТ
30ХН2МА ( 30ХНМА )
30ХН2МФА
30ХН3А
30ХН3М2ФА
30ХРА
33ХС
34ХН1М
34ХН1МА
34ХН3М
34ХН3МА
35Г
35Г2
35Х
35ХГ2
35ХГН2
35ХГСА
35ХГФ
35ХГФ
35ХН1М2ФА
35ХН1М2ФА
36Х2Н2МФА
36Х2Н2МФА
38Х2Н2МА ( 38ХНМА )
38Х2Н2МА ( 38ХНМА )
38Х2Н3М
38Х2Н3М
38Х2НМ
38Х2НМ
38Х2НМФ
38Х2НМФ
38Х2Ю
38Х2Ю
38ХА
38ХА
38ХГМ
38ХГМ
38ХГН
38ХГН
38ХГНМ
38ХМ
38ХМ
38ХМА
38ХМА
38ХН3МА
38ХН3МА
38ХН3МФА
38ХН3МФА
38ХС
38ХС
40Г
40Г
40Г2
40Г2
40ГР
40ГР
40Х
40Х
40Х2Н2МА ( 40Х1НВА )
40Х2Н2МА ( 40Х1НВА )
40ХГНМ
40ХГНМ
40ХГТР
40ХГТР
40ХМФА
40ХМФА
40ХН
40ХН
40ХН2МА ( 40ХНМА )
40ХН2МА ( 40ХНМА )
40ХС
40ХС
40ХФА
40ХФА
45Г
45Г
45Г2
45Г2
45Х
45Х
45ХН
45ХН
45ХН2МФА
45ХН2МФА
47ГТ
47ГТ
50Г
50Г
50Г2
50Г2
50Х
50Х
50ХН
50ХН